Politică de confidențialitate

Prin  plasarea donației îmi exprim în mod expres consimţământul  ca ASOCIATIA ROTARACT CLUB ORADEA, cu sediul în mun. Oradea, str. Traian Lalaescu, nr. 36, ap. 6, jud. Bihor, 410001, având CIF 29984036 (în continuare Asociația),  în calitate de OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL, să efectueze operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal cu respectarea termenilor şi condiţiilor prezentului acord.

1. În toate cazurile în care se efectuează operaţiuni de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, Asociația se obligă să respecte legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare ,,GDPR”), legislația de punere în aplicare a Regulamentului și deciziile pe care Autoritatea de Supraveghere din România (ANSPDCP) le emite în legătură cu acesta.

2. În contextul participării și înscrierii la proiectul caritabil CURSA DE RĂȚUȘTE 2024, Asociația poate să stocheze și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal constând în: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, date biometrice (fotografii, video-uri), precum și alte date pe care le comunicați Asociației.

3. Asociația prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, mai sus identificate, pentru înscrierea în cadrul proiectului caritabil CURSA DE RĂȚUȘTE 2024, precum și pentru gestiunea, organizarea și realizarea evenimentului, temeiul prelucrării fiind art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul 679/2016 respectiv persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;.

4. Asociația se obligă să nu dezvăluie datele dvs. cu caracter personal unor terţe persoane neautorizate sau să afișeze aceste date în mod public, accesul fiind limitat la un număr limitat de membri sau voluntari , cu excepția fotografiilor sau video-urilor. Prin prezentul acord, declarați că ați luat la cunoștință faptul că operatorii autorizați sunt entitățile juridice cu care Asociația organizează proiectul în parteneriat, sens în care vă exprimați acordul în sensul transmiterii datelor către aceștia, respectiv al efectuării operațiunilor de prelucrare a datelor de către acești operatori autorizați, în condițiile acordului.

5. Asociația îşi rezervă totodată, dreptul de a transmite datele cu caracter personal care vă aparţin către instituţii sau autorităţi publice în toate cazurile în care există o obligaţie legală în acest sens.

6. Asociația se obligă să stocheze datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă de timp proporţională cu scopul declarat în prezentului acord, dar nu mai mult de 6 luni de zile de la data transmiterii datelor cu caracter personal. 

7. Asociația pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă privesc, în vederea prevenirii prelucrărilor neautorizate de date, precum și a pierderilor sau distrugerilor nelegale sau accidentale, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de mijloacele pe care Asociația le are la dispoziţie. Datele colectate sunt stocate doar în mod electronic, fiind protejate cu user și parolă, iar accesul este limitate la persoanele care coordonează proiectul, în număr limitat, dar nu mai mult de 4 persoane.

8. Asociația se obligă să vă prelucreze datele cu caracter personal într-o manieră atentă şi adecvată, în condiţii de siguranţă, cu respectarea următoarelor drepturi:

  • Dreptul la informare – care reprezintă dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de GDPR şi condiţiile în care pot fi exercitate efectiv aceste drepturi.
  • Dreptul de acces– reprezintă dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
  • Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a solicita rectificarea datelor personale care sunt inexacte;
  • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – care reprezintă dreptul la ștergerea datelor în condiţiile în care  prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când prelucrarea datelor are loc în baza legii sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – reprezintă dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazul în contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la opoziție – reprezintă dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, unei prelucrări a datelor sale cu caracter personal cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare sau când prelucrarea are ca ca temei o obligaţie legală a operatorului;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – reprezintă dreptul de a primi datele personale care au fost furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau dreptul de a solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator; 
  • Dreptul de a depune plângere – reprezintă dreptul dumneavoastră de a formula o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau dreptul de a formula o  acţiune în faţa instanțelor judecătoreşti.

9. Ne obligăm ca în cazul constatării unei breșe în securitatea păstrării datelor să vă informăm atât pe dvs., cât și autoritatea competentă în cel mult 72 de ore de la data constatării.

10. În cazul în care există întrebări, nelămuriri sau se constată o divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal avem rugăminte să ne contactați la adresa de email: oradea@rotaract.ro